Tipus de reconeixements mèdics

Tenint en compte l’ anteriorment exposat, el Servei de Vigilància de la Salut d’Europrincipat realitza els següents tipus de reconeixements:

  • Exàmens de salut inicials: en aquells treballadors que s’incorporin per primera vegada en l’empresa. L’objecte de la seva realització és: determinar si el treballador pateix malalties perilloses pels seus companys de treball o tercers. Si el treball comporta qualsevol risc per a la seva salut, si hi ha alguns treballs especials que no hagin d’assignar-se-li. Mitjançant l’estudi de les característiques físiques, sensorials, fisiològiques i psicològiques del treballador, tenint en compte el seu historial mèdic i laboral.
  • Exàmens de salut periòdics: que el seu objectiu és indagar l’estat de salut del treballador en el lloc de treball que exerceix, assegurar-se que aquest treballador està lliure de malaltia i que les seves facultats segueixen sent compatibles amb la seva ocupació, i que el treball que realitza no causa trastorns ni lesions.
  • Exàmens de salut de reincorporació al treball: en casos de reincorporació després d’una baixa perllongada per qualsevol contingència, amb la finalitat de descobrir els eventuals orígens professionals d’aquesta absència i recomanar una acció apropiada per protegir als treballadors. La verificació de les raons d’absència de treball no correspon al Servei de Prevenció.
  • Exàmens de salut per a valoració de personal especialment sensible.
  • Exàmens de salut per canvi en condicions del treball: en aquells llocs que hagin sofert modificacions en el treball amb alteració dels seus riscos en el lloc o bé en aquells treballadors que hagin canviat de lloc de treball en la mateixa empresa.
  • Altres Exàmens de salut: a petició del propi treballador o de l’empresa.

Amb cada examen de salut es pretén establir l’aptitud o idoneïtat del treballador respecte al seu lloc de treball establint la relació entre les exigències del treball i les aptituds de la persona, avaluant les alteracions de la salut del treballador que hagin afectat a la seva aptitud per al treball que realitza, intentant prevenir qualsevol deterioració de la seva salut que pugui relacionar-se amb els riscos laborals i establint l’adaptació del treball necessària enfront de les seves necessitats.