Servei de vigilància de la salut

Europrincipat es compromet a:

Informar a cada treballador/a de forma personalitzada i confidencial dels resultats dels seus reconeixements / visites mèdiques.

Lliurar informes a l’empresa, amb un màxim de dues setmanes, en suport paper i electrònic, que incloguin:

    • Les qualificacions d’aptitud del personal per realitzar les tasques associades al seu lloc de treball. Si el resultat és “apte amb limitacions”, “apte amb restriccions” o “no apte”, es realitzarà un informe detallat de les tasques que pot i no pot realitzar, segons la seva patologia.
      En cas de requerir un canvi de lloc de treball per motius de salut, es realitzarà informe i proves de valoració per a la nova tasca a desenvolupar.
    • Informació de l’existència de condicions transitòries o permanents d’especial sensibilitat als riscos en el personal i la valoració de la susceptibilitat individual als riscos detectats en cas d’embaràs, part recent o lactància.
    • Les recomanacions en el cas que sigui necessari introduir noves mesures de protecció i prevenció o millorar les existents.