Confidencialitat de les dades mèdiques

Europrincipat està donat d’alta a l’Agència Andorrana de Protecció de Dades amb el número de codi: APD-2013-000006 en compliment de la Llei 15/2003 qualificada de Protecció de Dades Personals del 18 de desembre.

La documentació generada per la vigilància de la salut és de dos tipus:

L'informe mèdic individual, resultat de la vigilància mèdica pròpiament dita i només accessibles a:

  • El propi treballador. Els resultats han de ser entregats personalment.
  • El personal sanitari de la vigilància de la salut.
  • Autoritats sanitàries competents.
   Les persones autoritzades pel treballador.
  • Així doncs l’empresari no pot tenir-hi accés si no és amb el consentiment del treballador.

L’informe per a l’empresa de cada treballador derivat de les conclusions dels exàmens de salut i proves efectuades sense incloure resultats ni informació mèdica. En aquest cas, la informació ha de ser accessible a l’empresari i a les autoritats i òrgans amb responsabilitats en matèria preventiva, per tal que puguin dur a terme la seva tasca en prevenció, i no cap altra.

La informació a la qual poden accedir és:

  • De caràcter subjectiu, com ara l’aptitud del treballador per fer una feina determinada.
  • De caràcter objectiu, com ara la necessitat de realitzar millores preventives i introduir mesures de protecció.