Possibles resultats de l'examen de salut

APTE: conclusió després de la valoració mèdica del treballador i els riscos inherents al seu lloc de treball, que manifesta la condició del treballador per a la realització de totes les tasques del seu lloc de treball.

APTE AMB RESTRICCIONS: conclusió després de la valoració mèdica del treballador i els riscos inherents al seu lloc de treball, que manifesta la restricció del treballador per a la realització d’una o diverses tasques del seu lloc de treball, però que no afecta a les tasques essencials (aquestes tasques essencials ens han de venir definides per part de l’empresa).

NO APTE: conclusió després de la valoració mèdica del treballador i els riscos inherents al seu lloc de treball que manifesta la impossibilitat del treballador d’exercir el seu treball, ja que afecta a les tasques essencials del mateix.

INFORME PENDENT DE RESULTATS: impossibilitat de concloure la condició del treballador per a la realització del seu treball, a causa de la falta de resultats o de proves que conformen l’examen de salut, per la qual cosa no es pot emetre aptitud.

REEMISSIÓ D’APTITUD: en el cas de treballadors que canvien d’empresa, empreses que canvien de nom, etc. i ens sol·liciten el certificat d’aptitud, podrem remetre aquest certificat sense necessitat de repetir l’examen de salut si es compleixen les següents premisses:

  • L’examen de salut sobre la base de risc ha estat realitzat en un dels nostres centres.
  • Els riscos inherents al lloc de treball no han d’haver-se modificat, o bé si ho han fet, no de manera que l’examen de salut que disposem hagi de ser completat amb noves proves per a la nova valoració. Per confirmar aquest requisit l’empresa ha d’informar-nos per escrit de les possibles variacions o no variacions en l’Avaluació de Riscos del lloc de treball.
  • No ha d’haver transcorregut el període que en emetre la primera aptitud consideràvem vàlid per repetir el següent examen de salut (6 mesos, 1 any, 2 anys….).
  • Inclourem en el certificat d’aptitud la data del proper examen de salut tenint en compte la nova periodicitat.

EMISSIÓ D’APTITUD A UN EXAMEN DE SALUT REALITZAT A UN MENOR: en el cas de treballadors menors d’edat, s’haurà d’elaborar un apte que en l’apartat final inclogui el literal: reuneix les condicions d’APTITUD amb la restricció per a la realització de qualsevol tasca reflectida en la Llei 35/2008, del 18 de desembre, del Codi de relacions laborals en el Capítol cinquè. Treball dels menors, Article 21.

EMISSIÓ D’APTITUD AMB EXAMEN DE SALUT APORTAT PEL TREBALLADOR: en el cas de treballadors que ens aportin un examen de salut realitzat en un centre aliè al nostre podrem emetre l’aptitud prenent com a font d’informació la documentació mèdica abans indicada sense necessitat de repetir aquest examen de salut si es compleixen les següents premisses:

  • La informació mèdica serà aportada pel propi treballador, o en defecte d’això, acompanyada d’autorització per escrit del seu lliurament.
  • L’examen de salut aportat recull totes les proves i exploracions necessàries segons el protocol d’Examen de Salut definit pel metge de Vigilància de la Salut sobre la base del risc inherent al lloc de treball del treballador. En el cas de ser necessària la realització d’alguna exploració, prova complementària….només es realitzarà aquesta/es sense necessitat de repetir aquelles de la documentació aportada pel treballador que ja considerem adequades per a la nostra valoració.
  • No ha d’haver transcorregut el període que considerem vàlid per repetir l’examen de salut (6 mesos, 1 any, 2 anys…).
  • Inclourem en el certificat d’aptitud la data del proper examen de salut tenint en compte la nova periodicitat considerada des de la data de realització de l’examen de salut o proves mèdiques aportades, i en última instància segons criteri del metge de Vigilància de la Salut.
  • La possibilitat d’acceptar els resultats d’un examen de salut realitzat per un centre aliè en casos puntuals com els descrits en aquest apartat, i que té la finalitat el no realitzar novament proves innecessàries al treballador, no servirà com a argument per a què l’empresa decideixi realitzar la majoria dels exàmens de salut en un centre aliè al nostre i que posteriorment nosaltres valorem els resultats sota un criteri d’interessos personals.

NO APTE AMB DERIVACIÓ ESPECIALISTA: És aquell cas en el qual per ampliar l’estudi es deriva a especialista i mentre es té aquest informe es considera que el treballador no és apte. S’informa a l’empresa que és no apte, es deriva a especialista, i quan es rebi aquest informe s’ha de valorar de nou l’aptitud, que estarà condicionada a aquest informe.